SkyPartner.pl
Strona Główna Promocje Linie Lotnicze Bilety Lotnicze Kontakt

Polityka Prywatności Witryny SkyPartner.pl

Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy SkyPartner.pl lub prenumerując elektroniczne czasopisma oraz dokonując wpisu do bazy danych portalu (katalogu ofert) akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. Firma Agro Media NIP: 813-140-11-81 REGON: 831368426 jako właściciel serwisu SkyPartner.pl (zwanego dalej SkyPartner.pl) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę SkyPartner.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Naszą zasadą jest: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych ani adresów e-mail użytkownków!. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności proszę nie odwiedzać serwisu SkyPartner.pl i nie korzystać z zawartości merytorycznej witryny.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z SkyPartner.pl możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Podmiot prowadzący platformę nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia w jakiejkolwiek formie zgromadzonych danych osobowych użytkowników. W przypadku dokonywania płatności za bilet podawane dane osobowe sa zabezpieczone certyfikatem bezpieczeństwa VerySign Verify.

Subskrypcja Mailingu SkyPartner.pl
Zaprenumerowanie elektronicznego mailingu wymaga podania danych osobowych w formularzu dostępnym na stronie SkyPartner.pl. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej elektronicznego biuletynu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi czasopismo.

Niezapowiedziane Wiadomości
SkyPartner.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe zostały pozyskane dzięki działalności związanej z prowadzenie Portalu. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do zawartości serwisu SkyPartner.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje, nowości, konkursy), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez sponsora wspierającego SkyPartner.pl. Informacje komercyjne są wysyłane sporadycznie - nie częściej niż raz na tydzień (w praktyce ograniczają się do wysyłek raz na kilka tygodni).

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów na SkyPartner.pl dostępne są dla wszystkich odwiedzających stronę. Nie ma możliwości pełnego zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisie SkyPartner.pl, ale dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez SkyPartner.pl nie podlegają Polityce Prywatności a za przekazane za ich pośrednictwem dane nie ponosimy odpowiedzialności.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary SkyPartner.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Dzięki cookies niektóre informacje pokazują się wyłącznie i tylko raz dziennie osobom odwiedzającym serwis SkyPartner.pl. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Wyłączenie Odpowiedzialności
SkyPartner.pl został stworzony, aby pomagać turystom w dotarciu do informacji lotniczych. Informacje i porady, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opierania się o informacje zawarte w naszym serwisie. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z naszą własną. SkyPartner.pl oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.


Regulamin Sprzedaży Biletów Lotniczych oraz Usług Hotelowych
Jagiellońskim 8. Operatorem Systemu Rezerwacji Biletów Lotniczych, Usług Hotelowych, Tansferowych oraz usług typu Site Seeing Tours, zwanym dalej "Systemem Rezerwacji" w portalu SkyPartner.pl jest eSKY Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu, przy PlacuWarunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji w portalu SkyPartner.pl jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem, a eSKY Sp. z o.o.

DEFINICJE
Podane niżej pojęcia oznaczają:
1. System Rezerwacji - program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie:
1. połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego,
2. możliwości skorzystania z usług hotelowych w dowolnie wybranym mieście (kraj i zagranica) w dowolnie wybranym okresie, przy jednoczesnej możliwości wyceny usług i ich zamówieniu (rezerwacja hotelowa),
3. możliwości skorzystania z usług transferowych do/z lotniska
4. możliwości skorzystania z usług typu Site Seeing Tours w dowolnie wybranym mieście z dostępnej za pośrednictwem eSKY Sp. z o.o. oferty.
2. Użytkownik - osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji. Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca.
3. Linie NoFrill zwane też "Low Cost" - linie lotnicze wymienione poniżej: Ryan Air, Centralwings, Germanwings, Easy Jet, Virgin Express, WizzAir, Fly I, Sky Europe, Fly Monarch, Kulula, Jet2, Mytravel, Lite, FlyBE, ThompsonFly, BMIbaby, First Choice Airways , Transavia, Excel Airways, Air Southwest, Air Wales, Smart Wings, Loco Flights, FlyGlobespan, Hapag Lloyd Flug, Hapag-Lloyd Express, My Air, Volare, Alpi Eagles; nie podlegają one ogólnym warunkom przewozu zawartym w przepisach IATA.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. System Rezerwacji udostępniony jest przez eSKY sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu (kod pocztowy 26-600), przy Placu Jagiellońskim 8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr. 0000184679, NIP 948-19-87-199, Regon 670140736, Kapitał zakładowy 1 000 000,00 PLN.
2. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI
1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.
2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji na dostępne w portalu usługi opisane w niniejszym Regulaminie wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.
3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze lub inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
eSKY sp. z o.o. zastrzega, że korzystanie z Systemu Rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela się również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. eSKY nie gwarantuje ponadto, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w Systemie, lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług inne oferty, niż uprzednio wyszukane przez System. Taka gwarancja nie będzie też miała zastosowania do przeszłości. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem Rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Systemie Rezerwacji, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub innych usług.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. eSKY Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji i zakresów niezbędnych do prawidłowego wykonania transakcji dokonywanych przez Użytkowników poprzez skorzystanie z oferty poprzez użycie Systemu Rezerwacji.
2. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie www.eSKY.pl Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze lub do właściwych hoteli lub innych operatorów właściwych, dostępnych w portalu usług - w przypadku rezerwacji danych usług. Użytkownik, korzystając z systemu wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych.
3. Dokonując zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego lub rezerwacji innych dostępnych w portalu usług Użytkownik przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone w bazie danych eSKY Sp. z o.o. służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, a także danych osób, z którymi zamierza odbyć podróż lotniczą, lub skorzystać z innych usług, niezbędnych dla Systemu Rezerwacji do podjęcia czynności wyszukiwawczych i rezerwacyjnych.
4. eSKY Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby Użytkownicy Systemu Rezerwacji mieli pełen dostęp do nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych na stronie www.esky.pl.
5. W związku z tym eSKY Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez www.esky.pl. Taka informacja będzie traktowana przez Użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu stosownych przepisów.
6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji promocyjnych poprzez wysłanie na adres rezygnacja@esky.pl oświadczenia woli rezygnacji.
7. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i inne przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.

SKŁADANIE REZERWACJI LOTNICZYCH, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU LOTNICZEGO
Zasady rezerwacji, zakupu, formy płatności i dostarczania biletu lotniczego określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu dostępny pod adresem: http://www.esky.pl/regulamin-bilety-lotnicze.html

SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH, FORMY PŁATNOŚCI
Zasady składania zapytań i rezerwacji usług hotelowych, formy płatności za usługi określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu dostępny pod adresem: http://www.esky.pl/regulamin-hotele.html

REKLAMACJE
Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów można zgłaszać w terminie 7 dni od momentu dostarczenia biletu w formie pisemnej w biurze eSKY Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Plac Jagielloński 8, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@esky.pl. O przyjęciu reklamacji i terminie jej rozpatrzenia eSKY Sp. z o.o. poinformuje Klienta w terminie 3 dni od jej otrzymania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. eSKY Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00. nr 22 poz.2).
3. eSKY sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta wynikające z faktu nie odbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, jak również za szkody powstałe w wyniku strajku służb obsługujących hotele, wykonanie pozostałych wymienionych w Regulaminie usług, lub w efekcie działania siły wyższej.

Zespół:
SkyPartner.pl

Przydatne Linki:


Bilety Lotnicze  
Strona Główna Mapa Strony Kontakt